کیش یادداشت

چالش‌های‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬کیش‭ ‬ در‭ ‬جذب‭ ‬گردشگر‭ ‬خارجی‭

کیش جزیره‌ای است زیبا و  یکی از ‬ارزانﺗﺮﯾﻦ‭ ‬ﻣﻘﺼﺪها‭ ‬ﺑﺮای‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮان‭ ‬ﺧﺎرﺟﯽ‭ ‬است.

ﺑﺎ‭ ‬وﺟﻮد‭ ‬اﻓﺰاﯾش نرخ‭ ‬ﺑﺮاﺑﺮی‭ ‬ارزﻫﺎی‭ ‬ﺧﺎرﺟﯽ‭ ‬ﺑﺎ‭ ‬رﯾﺎل،‭ ‬ﻣﺴﺎﻓﺮان‭ ‬ﺧﺎرﺟﯽ‭ ‬ﻫﻨﻮز‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﺟﺰﯾﺮه‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬اﻗﺒﺎل‭ ‬ﻧﺸﺎن‭ ‬نداده‌اند.  ‬

ﻣﺎﻫﺎن‭ ‬ﻣﺪون‭ ‬ﻣﺪﯾﺮ‭ ‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮی‭ ‬و‭ ‬ﻣﯿﺮاث‭ ‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‭ ‬ﺳﺎزﻣﺎن‭ ‬ﻣﻨﻄﻘﻪ‭ ‬آزاد‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬در‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬ﺧﺼﻮص‭ ‬ﻋﻘﯿﺪه‭ ‬دارد‭

‬ﮐﻪ‭ ‬زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ‭ ‬و‭ ‬ﻓﺮاﯾﻨﺪ‌ﻫﺎی‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮی‭ ‬ﺟﺰﯾﺮه‭ ‬ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‭ ‬ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ‭ ‬دﻗﯿﻖﺗﺮی‭ ‬اﺳﺖ.‭ ‬

ﻻزم‭ ‬اﺳﺖ‭ ‬ﺗﻤﺮﮐﺰ‭ ‬ﺑﯿﺸﺘﺮی‭ ‬ﺑﺮ‭ ‬ﭘﺎﯾﺶ‭ ‬ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی‭ ‬ورودی‭ ‬و‭ ‬راه‌ﻫﺎی‭ ‬دﺳﺘﺮﺳﯽ‭ ‬

ﺑﻪ‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬از‭ ‬دﯾﺪﮔﺎه‭ ‬ﯾﮏ‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮ‭ ‬ﺧﺎرﺟﯽ‭ ‬داﺷﺘﻪ‭ ‬ﺑﺎﺷﯿﻢ‭.

‬او‭ ‬در‭ ‬ﭘﺎﺳﺦ‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬ﭘﺮﺳﺶ‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬ﻣﺸﮑﻼت‭ ‬زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ‭ ‬کیش از‭ ‬ﭼﻪ‭ ‬ﺟﻨﺴﯽ‭ ‬اﺳﺖ‭ ‬ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:

‬ﺑﺎ‭ ‬ﺗﻤﺮﮐﺰ‭ ‬ﺑﺮ‭ ‬ﺑﺎزار‭ ‬ﻫﺪف‭ ‬ﺧﺎرج‭ ‬از‭ ‬اﯾﺮان‭ ‬ﻣﺸﮑﻼت‭ ‬زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ‭

‬از‭ ‬اﻧﻮاع‭ ‬ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ‭ ‬ﻫﺴﺘﻨﺪ‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬ﺷﺎﯾﺪ‭ ‬ﺑﺮای‭ ‬ﺑﺎزار‭ ‬داﺧﻠﯽ‭ ‬ﻣﻮرد‭ ‬ﺗﻮﺟﻪ‭ ‬ﻗﺮار‭ ‬ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ‭

‬و‭ ‬ﯾﺎ‭ ‬از‭ ‬اﻫﻤﯿﺖ‭ ‬ﮐﻤﺘﺮی‭ ‬ﺑﺮﺧﻮردار‭ ‬ﺑﺎﺷﻨﺪ‭ ‬اﻣﺎ‭ ‬ﯾﮑﯽ‭ ‬از‭ ‬ﻣﻮاردی‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬ﺗﺎﮐﻨﻮن‭ ‬ﮐﻤﺘﺮ‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬آن‭ ‬ﺗﻮﺟﻪ‭ ‬ﺷﺪه‭ ‬اﺳﺖ‭ ‬

ﻟﺰوم‭ ‬ﺷﻨﺎﺧﺖ‭ ‬دﻗﯿﻖ‭ ‬دروازه‭ ‬ورود‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬اﺳﺖ‭.  ‬

ﻫﻤﻪ‭ ‬ﻓﮑﺮ‭ ‬ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬دروازه‭ ‬ورودی،‭ ‬ﻓﺮودﮔﺎه‭ ‬ﯾﺎ‭ ‬ﺑﻨﺪر‌ﮔﺎه‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬اﺳﺖ‭ ‬اﻣﺎ‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬ﻃﻮر‭ ‬ﻧﯿﺴﺖ.

کیش دروازه ورودی برای جذب گردشگر خارجی نیست

‬از‭ ‬دﯾﺪﮔﺎه‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮان‭ ‬ﺧﺎرﺟﯽ‭ ‬ﻓﺮودﮔﺎه‌ﻫﺎی‭ ‬ﻣﺒﺪاء،‭ ‬دروازه‭ ‬ورود‭ ‬هستند‭.‬

اﮔﺮ‭ ‬ﻫﻤﻪ‭ ‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی‭ ‬ﺑﺎزاﯾﺎﺑﯽدر‭ ‬ﺑﺎزار‭ ‬ﻫﺪﻓﯽ‭ ‬ﺧﺎرج‭ ‬از‭ ‬اﯾﺮان‭ ‬ﻣﻨﺠﺮ‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﺟﻠﺐ‭ ‬ﺗﻮﺟﻪ‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮی‭ ‬شود‭ ‬

و‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮ‭ ‬ﺑﺨﻮاﻫﺪ‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬اﻧﺘﺨﺎب‭ ‬ﮐﻨﺪ،‭ ‬چه‌طور‭ ‬ﺑﺎﯾﺪ‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬ﻣﻘﺼﺪ‭ ‬ﺑﯿﺎﯾﺪ‌؟‭ ‬

در‭ ‬واﻗﻊ‭ ‬ﺗﻨﻬﺎ‭ ‬ﺳﻪ‭ ‬ﻣﺴﯿﺮ‭ ‬وﺟﻮد‭ ‬دارد‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬در‭ ‬ﺣﺎل‭ ‬ﺣﺎﺿﺮ‭ ‬ﻓﻘﻂ‭ ‬ﺑﺮای‭ ‬ﺧﻮد‭ ‬ﻣﺎ‭ ‬ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‭ ‬ﺷﺪه‭ ‬اﺳﺖ‌:

«‬از‭ ‬ﻣﺴﯿﺮ‭ ‬ﯾﮑﯽ‭ ‬از‭ ‬ﺷﻬﺮ‌ﻫﺎی‭ ‬داﺧﻞ‭ ‬ﮐﺸﻮر‌،‭ ‬از‭ ‬دﺑﯽ‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ﻣﺴﻘﻂ‮»‬‌‭ ‬

و‭ ‬اﻟﺒﺘﻪ‭ ‬از‭ ‬هیچ‌کدام‭ ‬از‭ ‬ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی‭ ‬ﻓﻮق‭ ‬دﺳﺘﺮﺳﯽ‭ ‬راﺣﺘﯽ‭ ‬ﻧﺨﻮاﻫﺪ‭ ‬داﺷﺖ‭. ‬

اﮔﺮ‭ ‬از‭ ‬ﺳﺮزﻣﯿﻦ‭ ‬اﺻﻠﯽ‭ ‬ﺑﯿﺎﯾﺪ،‭ ‬ﻻزم‭ ‬اﺳﺖ‭ ‬از‭ ‬ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی‭ ‬ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‭ ‬اﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ‭ ‬ﺗﺎ‭ ‬ﻓﺮودﮔﺎه‭ ‬ﻣﻬﺮآﺑﺎد‭ ‬را‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﻫﻤﺮاه‭ ‬ﭼﻤﺪان‭ ‬ﺧﻮد‭ ‬ﻃﯽ‭ ‬ﮐﺮده‭

‬و‭ ‬ﺑﺎ‭ ‬ﺗﺎﺧﯿﺮ‭ ‬دستکم‭ ‬ﻧﯿﻢ‭ ‬روزه‭ ‬بلیت‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬را‭ ‬ﺗﻬﯿﻪ‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬اﻟﺒﺘﻪ‭ ‬روادید‭ ‬اﯾﺮان‭ ‬را‭ ‬ﻫﻢ‭ ‬داﺷﺘﻪ‭ ‬ﺑﺎﺷﺪ‭ ‬

ﮐﻪ‭ ‬در‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬ﺣﺎﻟﺖ‭ ‬ﻋﻤﻼ‭ ‬دو‭ ‬ﻣﺰﯾﺖ‭ ‬رﻗﺎﺑﺘﯽ‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬آراﻣﺶ‭ ‬و‭ ‬ﻋﺪم‭ ‬ﻧﯿﺎز‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬روادید‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دﺳﺖ‭ ‬داده‭ ‬اﺳﺖ‭.‌‬

از‭ ‬ﻣﺴﯿﺮ‌ﻫﺎی‭ ‬دﺑﯽ‭ ‬و‭ ‬ﻣﺴﻘﻂ‭ ‬ﻫﻢ‭ ‬همین‌طور‭ ‬اﺳﺖ‭ ‬

و‭ ‬اﻣﮑﺎن‭ ‬ﺗﻬﯿﻪ‭ ‬بلیت‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬به‌جز‭ ‬در‭ ‬ﺧﻮد‭ ‬آن‭ ‬ﻣﻘﺎﺻﺪ‭ ‬و‭ ‬اﻟﺒﺘﻪ‭ ‬ﻧﻪ‌ﭼﻨﺪان‭ ‬راﺣﺖ‭ ‬و‭ ‬ﺷﻔﺎف‭ ‬وﺟﻮد‭ ‬ﻧﺪارد.

ضرورت مشارکت خطوط هوایی خارجی

‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‭ ‬ﯾﺎ‭ ‬ﺑﺎﯾﺪ‭ ‬ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی‭ ‬ﺑﯿﻦ‭ ‬اﻟﻤﻠﻠﯽ‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﻣﻘﺼﺪ‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬ﺗﻮﺳﻂ‭ ‬اﯾﺮﻻﯾﻦ‌ﻫﺎی‭ ‬ﺧﺎرﺟﯽ‭ ‬وﺟﻮد‭ ‬داﺷﺘﻪ‭ ‬ﺑﺎﺷﺪ‭ ‬

و‭ ‬ﯾﺎ‭ ‬اﻣﮑﺎن ‭ ‬Code Share‭ ‬ ﺷﺪن‭ ‬آن‭ ‬خطوط‭ ‬هوایی‭ ‬ﺑﺎ‭ ‬ﭘﺮواز‌ﻫﺎی‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬اﯾﺮ‭  ‬ﻓﺮاﻫﻢ‭ ‬شود‭. ‬

در‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬راﺳﺘﺎ‭ ‬ﻧﯿﺎز‭ ‬اﺳﺖ‭ ‬ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری‭ ‬ﻻزم‭ ‬ﺟﻬﺖ‭ ‬ارﺗﻘﺎ‭ ‬زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎی‭  ‬ﻓﻨﯽ‭ ‬ﻻزم‭ ‬ﻧﯿﺰ‭ ‬ﺻﻮرت‭ ‬ﭘﺬﯾﺮد‭ ‬

و‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬ﻧﻮع‭ ‬اﻗﺪاﻣﺎت‭ ‬ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ﺳﻄﺢ‭ ‬ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ‭ ‬دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮﺗﺮ‭ ‬کرده‭ ‬

و‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﻧﻮﻋﯽ‭ ‬دروازه‌ﻫﺎی‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬را‭ ‬ﺑﺮوی‭ ‬ﺟﺬب‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮان‭ ‬ﺧﺎرﺟﯽ‭ ‬ﺑﺎز‭ ‬ﮐﻨﺪ‭.‬

ﻣﺪون‭ ‬ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ‭: ‬ﻣﺴﯿﺮ‭ ‬ﭘﺮوازی‭ ‬ﮐﯿﺶ‭  – ‬دﺑﯽ‭- ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬سال‌ها‭ ‬ﻗﺪﻣﺖ‭ ‬دارد‭ ‬

و‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﻧﻮﻋﯽ‭ ‬ﺗﻨﻬﺎ‭ ‬ﻣﺴﯿﺮ‭ ‬ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ‭ ‬ورودی‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬از‭ ‬ﻟﺤﺎظ‭ ‬ﻗﺪﻣﺖ‭ ‬ﺗﺎرﯾﺨﯽ‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﺣﺴﺎب‭ ‬ﻣﯽآﯾﺪ‌،‭

‬ﺗﻤﺮﮐﺰ‭ ‬ﺗﺠﺎرﺗﺸﺎن‭ ‬سال‌ها‭ ‬ﺑﺮ‭ ‬ﺑﺎزار‭ ‬ﺗﻤﺪﯾﺪ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‭ ‬روادﯾﺪ‭ ‬اﻣﺎرات‭ ‬متمرکز‭ ‬ﺑﻮد‭ ‬

و‭ ‬به‌دلیل‭ ‬روﻧﻖ‭ ‬ﺧﻮﺑﯽ‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬ﺑﺎزار‭ ‬داﺷﺖ‭ ‬ﺗﻮﺟﻬﯽ‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‭ ‬

در‭ ‬ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی‭ ‬دﯾﮕﺮ‭ ‬و‭ ‬اﯾﺠﺎد‭ ‬ارﺗﺒﺎط‭ ‬ﻣﻮﺛﺮ‭ ‬ﺑﺎ‭ ‬دﯾﮕﺮ‭ ‬خطوط‭ ‬هوایی‭ ‬در‭ ‬دﺑﯽ‭ ‬ﻧﺪاﺷﺖ‌.

کیش ایر باید فعال‌تر باشد

 ‬ﮐﯿﺶاﯾﺮ‭ ‬ﺳﺎﺑﻘﻪ‭ ‬ﺑﺮﻗﺮاری‭ ‬ﻣﺴﯿﺮ‌ﻫﺎی‭ ‬ﭘﺮوازﻫﺎی‭ ‬ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬را‭ ‬دارد‭.‌‬

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‭ ‬ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ‭ ‬زاﮔﺮس‭ ‬ﻧﯿﺰ‭ ‬ﭼﻨﺪ‭ ‬ﺳﺎل‭ ‬ﭘﯿﺶ‭ ‬ﭘﺮواز‭ ‬اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل‭ ‬را‭ ‬ﺑﺮﻗﺮار‭ ‬ﮐﺮد‭ ‬ﮐﻪ‭  ‬ﺗﻨﻬﺎ‭ ‬ﭼﻨﺪﻣﺎه‭ ‬دوام‭ ‬آورد‌‭.‌‬

اﯾﻦ‭ ‬ﻣﺴﯿﺮ‌ﻫﺎ‭ ‬ﻋﻤﺪﺗﺎ‭ ‬در‭ ‬ﺟﺬب‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮان‭ ‬ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ‭ ‬ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ‭ ‬ﺑﻮدﻧﺪ‭ ‬و‭ ‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی‭ ‬ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ‭ ‬و‭ ‬ﺗﺮوﯾﺠﯽ‭ ‬ﻻزم‭ ‬ﻫﻢ‭ ‬ﺻﻮرت‭ ‬ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ‭ ‬ﺑﻮد‭ ‬زﯾﺮا‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﻫﯿﭻ‭ ‬ﻣﺴﯿﺮ‭ ‬دﯾﮕﺮی‭ ‬وﺻﻞ‭ ‬ﻧﺒﻮدﻧﺪ‭ ‬

و‭ ‬ﺻﺮﻓﺎ‭ ‬از‭ ‬ﻫﻤﺎن‭ ‬ﻣﻘﺼﺪ‭ ‬ﻣﯽ‌‭ ‬ﺑﺎﯾﺴﺖ‭ ‬ﺗﺎﻣﯿﻦ‭ ‬ﻣﺴﺎﻓﺮ‭ ‬می‌کردند‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬ﮐﺎر‭ ‬ﺑﺴﯿﺎر‭ ‬ﻣﺸﮑﻠﯽ‭ ‬اﺳﺖ‭.

‬اﮔﺮ‭ ‬ﯾﮏ‭ ‬خط‭ ‬هوایی‭ ‬ﺧﺎرﺟﯽ‭ ‬ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬ﭘﺮواز‭ ‬داﺷﺘﻪ‭ ‬ﺑﺎﺷﺪ‭ ‬و‭ ‬ﻣﺴﯿﺮ‭ ‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای‭ ‬ﺑﮕﺬارد‭ ‬ﻋﻤﻼ‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬ﻣﺸﮑﻞ‭ ‬ﺑﺮﻃﺮف‭ ‬می‌شود‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬ﻣﺴﻠﻤﺎ‭ ‬ﻧﯿﺎز‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﺗﺎﻣﯿﻦ‭ ‬ﻻزم‭ ‬و‭ ‬ﺗﻮﺟﯿﻪ‭ ‬اﻗﺘﺼﺎدی‭ ‬اﺳﺖ‭.‬

حمل و نقل دریایی پیچیده است


ﻣﺪون‭ ‬ﺣﻤﻞ‭ ‬و‭ ‬ﻧﻘﻞ‭ ‬درﯾﺎﯾﯽ‭ ‬را‭ ‬ﻣﻮﺿﻮع‭ ‬ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی‭ ‬ارزﯾﺎﺑﯽ‭ ‬ﮐﺮد‭ ‬و‭ ‬اﻓﺰود‭:‌‬اﺗﮑﺎ‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ‭ ‬درﯾﺎﯾﯽ‭ ‬در‭ ‬ﺟﺬب‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮان‭ ‬ﺧﺎرﺟﯽ‭ ‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی‭ ‬دﻗﯿﻖﺗﺮی‭ ‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ‭. ‬

ﮐﺸﺘﯽ‭ ‬«ﺳﺎﻧﯽ»‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬ﺳﺎل‭ ‬ﮔﺬﺷﺘﻪ‭ ‬در‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬ﭘﻬﻠﻮ‭ ‬ﮔﺮﻓﺖ‌،‭ ‬ﻫﻢ‌ﮐﻨﻮن‭ ‬در‭ ‬ﻣﺴﯿﺮ‭ ‬ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس‭ – ‬ﺷﺎرﺟﻪ‭ ‬ﺑﺎر‭ ‬و‭ ‬ﻣﺴﺎﻓﺮ‭ ‬ﻣﯽﺑﺮد‭

 ‬و‭ ‬۲۴‭ ‬ﺳﺎﻋﺘﻪ‭ ‬در‭ ‬ﺣﺎل‭ ‬ﺗﺮدد‭ ‬اﺳﺖ‭. ‬

اﮔﺮ‭ ‬در‭ ‬ﻣﺴﯿﺮ‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬ﺷﻨﺎور‭ ‬را‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﻫﺮﮐﺠﺎی‭ ‬دﯾﮕﺮ‭ ‬ﻣﯽ‭ ‬ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ‭ ‬ﺑﺎ‭ ‬ﺗﻮﺟﻪ‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﻇﺮﻓﯿﺖ‭ ‬آن‭ ‬ﺗﻮﺟﯿﻪ‭ ‬اﻗﺘﺼﺎدی‭ ‬ﻧﺪاﺷﺖ‭ ‬و‭ ‬ﺷﻨﺎورﻫﺎی‭ ‬ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ‭ ‬ﻫﻢ‭ ‬ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬ﻣﺴﯿﺮ‭ ‬را‭ ‬ﺣﻔﻆ‭ ‬ﮐﻨﻨﺪ‭. ‬
آﻗﺎی‭ ‬ﻣﺪون‭ ‬ﺗﺎﮐﯿﺪ‭ ‬دارد‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬ﭼﻨﺪ‭ ‬ﺳﺎﻟﯽ‭ ‬اﺳﺖ‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮی‭ ‬ﺧﺮﯾﺪ‭ ‬در‭ ‬ﺟﺰﯾﺮه‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬اوﻟﻮﯾﺖ‭ ‬اول‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮان‭ ‬ورودی‭ ‬ﻧﯿﺴﺖ‭ ‬و‭ ‬ذاﺋﻘﻪ‭ ‬ﺑﺎزار‭ ‬اﯾﺮان‭ ‬ﻋﻮض‭ ‬ﺷﺪه‭ ‬اﺳﺖ‌‭. ‬

خرید برای جزیره مزیت نیست

ﮔﺮاﯾﺶ‭ ‬اﺻﻨﺎف‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﻓﺮوش‭ ‬اﺟﻨﺎس‭ ‬ارزان‭ ‬ﻗﯿﻤﺖ‌ﺗﺮ‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اﺧﯿر بازار کیش را به سمت مسافران ارزان کشاند.

‬و‭ ‬ﻫﻤﯿﻦ‭ ‬ﭼﺮﺧﻪ‭ ‬ﻣﻌﯿﻮب‭ ‬اداﻣﻪ‭ ‬داﺷﺖ‭ ‬ﺗﺎ‭ ‬مزیت رقابتی کیش‭ ‬ﺑﺎ‭ ‬دﯾﮕﺮ‭ ‬ﻣﻘﺎﺻﺪ‭ ‬داﺧﻠﯽ‭ ‬و‭ ‬ﺧﺎرﺟﯽ‭ ‬ﻣﻮرد‭ ‬ﺗﻮﺟﻪ‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮان‭ ‬اﯾﺮاﻧﯽ‭ ‬از‭ ‬دﺳﺖ‭ ‬رﻓﺖ.

 ‬آن‭ ‬ﭼﯿﺰی‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬در‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮی‭ ‬ﺧﺮﯾﺪ‭ ‬ﻣﻮرد‭ ‬ﺗﻮﺟﻪ‭ ‬و‭ ‬زﻣﯿﻨﻪ‌ﺳﺎز‭ ‬ﺟﺬاﺑﯿﺖ‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬ﻧﻮع‭ ‬گردشگری‌ست،‭ ‬

ﺗﻔﺎوت‭ ‬و‭ ‬ﮐﯿﻔﯿﺖ‭ ‬ﺧﻮب‭ ‬اﺟﻨﺎس‭ ‬در‭ ‬ﮐﻨﺎر‭ ‬ﻗﯿﻤﺖ‭ ‬ﻣﻨﺎﺳﺐ‭ ‬و‭ ‬وﺟﻮد‭ ‬ﻓﺮﺻﺖ‭ ‬ﺧﺮﯾﺪ‭ ‬در‭ ‬ﮐﻨﺎر‭ ‬ﺧﺎﻧﻮاده‭ ‬اﺳﺖ.

‬ﻟﺬا‭ ‬ﺑﺎ‭ ‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی‭ ‬اﻧﺠﺎم‭ ‬ﺷﺪه‭ ‬ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی‭ ‬در‭ ‬ﺣﺎل‭ ‬ﺳﺎﺧﺖ‭ ‬در‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬ﻧﯿﺰ‭ ‬ﺻﺮﻓﺎ‭ ‬ﻣﺮاﮐﺰ‭ ‬ﺧﺮﯾﺪ‭ ‬ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ‭ ‬ﺑﻮد‭ ‬

و‭ ‬ﻣﻘﺎﺻﺪ‭ ‬ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ‌،‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮی‭ ‬در‭ ‬ﮐﻨﺎر‭ ‬ﻓﺮﺻﺖ‭ ‬ﺧﺮﯾﺪ‭ ‬ﺧﻮاﻫﻨﺪ‭ ‬ﺑﻮد‌‭.‬
آﻗﺎی‭ ‬ﻣﺪون‭ ‬ﯾﮑﯽ‭ ‬از‭ ‬ﻣﺰﯾﺖ‌ﻫﺎی‭ ‬رﻗﺎﺑﺘﯽ‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬را‭ ‬اﺗﮑﺎ‭ ‬ﺑﺮ‭ ‬ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی‭ ‬ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ‭ ‬و‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮی‭ ‬درﯾﺎﯾﯽ‭  ‬آن‭ ‬ﺑﺮﺷﻤﺮد‭ ‬و‭ ‬ﮔﻔﺖ‭: ‬

ﺗﺠﺮﺑﻪ‭ ‬ﺟﺎﻟﺒﯽ‭ ‬در‭ ‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‭ ‬امسال‭ ‬داﺷﺘﯿﻢ‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬ﮐﻨﺴﺮت‭ ‬دو‭ ‬ﮔﺮوه‭ ‬ﺧﻮاﻧﻨﺪه‭ ‬ﺧﺎرﺟﯽ‭ ‬ﺑﺮای‭ ‬اوﻟﯿﻦ‭ ‬ﺑﺎر‭ ‬در‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬اﺟﺮا‭ ‬ﺷﺪ‌‭: ‬

ﮔﺮوه‭ ‬ﮐﻮﻟﯽ‌ﻫﺎی‭ ‬اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ‭ ‬و‭ ‬ﮐﻨﺴﺮت‭ ‬اﻟﯿﺎسﯾﺎﻟﭽﯿﻨﺘﺎش‭ ‬ﺧواﻧﻨﺪه‭ ‬ﺗﺮﮐﯿﻪ‌ای‭ (‬در‭ ‬زﻣﺎن‭ ‬اﺟﺮای‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬روﯾﺪاد‭ ‬ﺗﻘﺎﺿﺎ‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﻣﯿﺰان‭ ‬ﻗﺎﺑﻞ‭ ‬ﺗﻮﺟﻬﯽ‭ ‬ﺑﺎﻻ‭ ‬رﻓﺖ‭. ‬

در‭ ‬ﺳﻪ‭ ‬روزی‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬اﻟﯿﺎس‭ ‬در‭ ‬ﮐﯿﺶ‭ ‬ﮐﻨﺴﺮت‭ ‬داﺷﺖ،‭ ‬۱۰‭ ‬ﻫﺰار‭ ‬نفر‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﯾﮑﺒﺎره‭ ‬اﻓﺰاﯾﺶ‭ ‬ورودی به کیش داشتیم.‬

و‭ ‬اﻗﺎﻣﺖ‭ ‬و‭ ‬ﻣﺪت‭ ‬ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﻣﺮاﺗﺐ‭ ‬ﺑﺎﻻﺗﺮ‭ ‬از‭ ‬اﻧﺘﻈﺎر‭ ‬ﺑﻮد‭. ‬

ﺮاﺳﺎس‭ ‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‭ ‬اﻧﺠﺎم‭ ‬ﺷﺪه‭ ‬ﺗﺎ‭ ‬زﻣﺎﻧﯽ‭ ‬ﮐﻪ‭ ‬ورودی‭ ‬ﻣﺴﺎﻓﺮ‭ ‬روزاﻧﻪ‭ ‬ﺑﯿﺶ‭ ‬از‭ ‬۴۰۰۰‭ ‬ﻧﻔﺮ‭ ‬ﺑﺎﺷﺪ،‭ ‬

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ‭ ‬ﻫﻤﻪ‭ ‬ذﯾﻨﻔﻌﺎن‭ ‬ﺻﻨﻌﺖ‭ ‬ﮔﺮدﺷﮕﺮی‭ ‬ﺟﺰﯾﺮه‭ ‬را‭ ‬بهره‌مند‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬اﻟﺒﺘﻪ‭ ‬در‭ ‬اﯾﺎم‭ ‬ﻧﻮروز‭ ‬اﯾﻦ‭ ‬رﻗﻢ‭ ‬ﺗﺎ‭ ‬۱۸۰۰۰‭ ‬ﻫﻢ‭ ‬رﺳﯿﺪه‭ ‬اﺳﺖ‭ ‬

و‭ ‬ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ‭ ‬ﻣﯿﺰان‭ ‬ورودی‭ ‬در‭ ‬ﻓﺼﻮل‭ ‬ﮐﻢ‭ ‬ﻣﺴﺎﻓﺮ‭ ‬۲۵۰۰‭ ‬ﻧﻔﺮ‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬اﻟﺒﺘﻪ‭ ‬ﺑﻪ‭ ‬ﻓﺮاواﻧﯽ‭ ‬ﺑﺴﯿﺎر‭ ‬کم‭ ‬است‭.‬